Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fly Webservices.
1.2 Door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

2 Aanbiedingen en prijzen
2.1 Door Fly Webservices gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden Fly Webservices niet, maar zijn een indicatie, tenzij het vaste prijzen of een ondertekende offerte betreft.
2.2 Gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn geldig voor een periode van twee maanden.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders is vermeld.
2.4 Fly Webservices is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De cliënt is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.
2.5 Prijsverhogingen worden minimaal vier weken van tevoren schriftelijk of per e-mail doorgegeven.
2.6 Fly Webservices is gerechtigd zonder aankondiging de prijzen met het vastgestelde inflatiepercentage te verhogen of met maximaal 6%.

3 Totstandkomen van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door cliënt een opdracht schriftelijk of per e-mail is verstrekt, door Fly Webservices deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor cliënt bekend is. Fly Webservices reageert zo spoedig mogelijk. Fly Webservices is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.

4 Technische uitvoering
4.1 Fly Webservices is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Fly Webservices wordt daardoor jegens cliënt niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door cliënt geleden schade. Fly Webservices zal het bestaan van deze aanpassingen schriftelijk of per e-mail aan cliënt melden.
4.2 Fly Webservices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen die zich kunnen voordoen bij derden, waardoor de website en/of e-mail van de cliënt tijdelijk niet bereikbaar is.

5 Eigendom en gebruiksrechten
5.1 Indien Fly Webservices bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast dit het recht of de mogelijkheid van Fly Webservices niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Fly Webservices aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.
5.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Fly Webservices, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
5.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
5.4 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Fly Webservices van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt vrijwaart Fly Webservices tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

6 Vertrouwelijke informatie
6.1 Fly Webservices verplicht zich alle vertrouwelijke informatie van de cliënt zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

7 Aansprakelijkheid
7.1 De totale aansprakelijkheid van Fly Webservices wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Fly Webservices voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
7.2 De aansprakelijkheid van Fly Webservices voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
7.3 De aansprakelijkheid van Fly Webservices voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan Fly Webservices voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan Fly Webservices voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Fly Webservices wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
7.4 Cliënt vrijwaart Fly Webservices voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Fly Webservices geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

8 Betalingen
8.1 Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen, uitgaande van de factuurdatum.
8.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.
8.3 Indien cliënt in gebreke is, is cliënt de wettelijke rente verschuldigd plus eventuele incassokosten.
8.4 Indien cliënt na betalingsherinnering nog niet voldaan heeft aan de betalingsverplichting heeft Fly Webservices het recht de website en e-mail van de cliënt niet toegankelijk te maken en lopende werkzaamheden op te schorten.

9 Annuleringen
9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Fly Webservices alle voor de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, met een minimum van 50% van de hoofdsom.